sharpened

sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
sharpened
still
Krzysztof Franaszek 2017
Kasetony podświetlane, fotografia cyfrowa